ارزیابی و اولویت بندی موانع توسعه خوشه های صنعتی


در این مقاله موانع توسعه خوشه های صنعتی قطعه سازان خودرو شهر سمنان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از تحقیقات گذشته و مصاحبه با کارشناسان، عوامل مختلفی شناسایی و در چهار گروه موانع قانونی، موانع فرهنگی، موانع ساختاری و موانع اجرایی طبقه بندی شدند

سپس به منظور اولویت بندی این عوامل پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و توسط ۲۵ نفر از خبرگان تکمیل گردید و پس از ترسیم درخت تصمیم، به روش AHP و با به کارگیری نرم افزار Expert Choice، موانع توسعه خوشه های صنعتی قطعه سازان خودرو شهر سمنان به ترتیب زیر اولویت بندی گردید: ۱- موانع بنیادی ۲- موانع مدیریتی ۳- موانع قانونی ۴-.موانع فرهنگی. درپایان ضمن اولویت بندی تمامی زیر شاخه های موانع اصلی، پیشنهاداتی در جهت رفع این موانع ارائه گردیده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگانویژه دانشجوعضویت